وقتی همه برای امدادرسانی به مردم سيل زده خوزستان پای کار آمده اند.