صحنه های مستند از لحظه عملیات تروریستی و شلیک به نیروی انتظامی هنگام نماز و شات هوایی از نیزارهایی که خبر ساز شدند.

صحنه های مستند از لحظه عملیات تروریستی و شلیک به نیروی انتظامی هنگام نماز و شات هوایی از نیزارهایی که خبر ساز شدند.