پروازهای ایران به چین در حالی متوقف شده است که این پروازها از استانبول به شانگهای چین برقرار است. صبح امروز یکی از مقامات ترکیه اظهار داشت که اگر ایران قم را قرنطینه می کرد ما مرزها را نمی بستیم، این در حالی است که ترکیه در روزهای اخیر اقدام به کارگیری نیروهای چینی و […]

پروازهای ایران به چین در حالی متوقف شده است که این پروازها از استانبول به شانگهای چین برقرار است.

صبح امروز یکی از مقامات ترکیه اظهار داشت که اگر ایران قم را قرنطینه می کرد ما مرزها را نمی بستیم، این در حالی است که ترکیه در روزهای اخیر اقدام به کارگیری نیروهای چینی و برقراری بیش از صدها پرواز به چین کرده است.

«کرونا» ویروسی برای بهانه جویی کشورهای منطقه

خبر ورود کرونا به کشور ایران نه تنها اعلام ورود یک ویروس به کشور بود بلکه می توان از آن به عنوان عاملی برای بهانه گیری ترک‌ها و کشورهای اطراف ایران نام برد. عاملی که می تواند طعم شکستهای کشورهای منطقه در جنگ سوریه را به یک انتقام شیرین تبدیل کند.

 ترکیه کشوری است که در طول ماه های ژانویه و فوریه ۱۵هزارچینی را خود جای داده و با این حال این موضوع در سکوت رسانه ای شکل گرفته است.

کشورهای منطقه نیز هرکدام از ویروس کرونا در امان نبوده اند اما به تازگی و پس از ورود این ویروس چینی به ایران سعی در بستن مرزها و انزوال ایران داشته باشند.