اهداء ماسک رایگان در سطح معابر عمومی شهرستان بروجرد توسط بسیجیان حوزه شهید کردی و کمیل در اجرای طرح شهید سلیمانی جهت حفظ و صیانت از سلامت عمومی در مقابل انتشار ویروس کرونا

اهداء ماسک رایگان در سطح معابر عمومی شهرستان بروجرد توسط بسیجیان حوزه شهید کردی و کمیل در اجرای طرح شهید سلیمانی جهت حفظ و صیانت از سلامت عمومی در مقابل انتشار ویروس کرونا