جلسه با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان به اتفاق ۶ کمیته تخصصی در راستای کنترل بیماری کرونا در شهرستان بروجرد به منظور استفاده از ظرفیت های بسیج ناحیه مقاومت سپاه شهرستان با ارائه برنامه های اجرایی و راهکارهای کنترلی با همکاری نمایندگان حوزه بهداشت و درمان و بسیج در […]


جلسه با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان و فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان به اتفاق ۶ کمیته تخصصی در راستای کنترل بیماری کرونا در شهرستان بروجرد به منظور استفاده از ظرفیت های بسیج ناحیه مقاومت سپاه شهرستان با ارائه برنامه های اجرایی و راهکارهای کنترلی با همکاری نمایندگان حوزه بهداشت و درمان و بسیج در سالن نشست های ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد برگزار گردید.