نصب حدود هفتصد بنر هشدار کرونا توسط مرکز بهداشت و درمان بروجرد و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در معابر شهری و روستایی در راستای آگاهی افزایی آحاد شهروندان

نصب حدود هفتصد بنر هشدار کرونا توسط مرکز بهداشت و درمان بروجرد و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج بروجرد در معابر شهری و روستایی در راستای آگاهی افزایی آحاد شهروندان