ارکانی گفت: 5 منزل مسکونی با کمک نیروهای جهادی برای محرومان بروجرد ساخته می شود.

رضا ارکانی در گفتگو با خبرنگاربازتاب بروجرد اظهار داشت: محرومیت زدایی همیشه در سرلوحه کار بسیج سازندگی بوده که در بخش های مختلف عمرانی مانند ساخت منزل، کانال های آب بر و سایر موارد خدماتی را به محرومان ارائه می دهد.

وی افزود: در حال حاضر ساخت پنج منزل مسکونی برای محرومان در دستور کار است که تلاش می شود تا با کمک جهادگران این منازل ظرف یک ماه آینده تکمیل و واگذار شود که برای ساخت این منازل بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد شد.

مسئول بسیج سازندگی بروجرد تصریح کرد: تکمیل ۲۰ منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد نیز از دیگر برنامه هایی بود که سال گذشته هفت واحد مسکونی تکمیل و واگذار شد و امسال هم ۱۲ واحد دیگر تکمیل شده است.

ارکانی با اشاره به خدمات ارائه شده در حوزه آبرسانی عنوان کرد: در این راستا یک کانال آب بر در روستای خان امیر در حال حفاری است، همچنین ساخت منبع روستای وزیر آباد و سواران دره انجام شده و منبع آب دوران دره نیز در حال احداث است.

وی بیان کرد: یک خیر برای آبرسانی در روستا مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان را هزینه کرده، ساخت مخزن و حفاری توسط بسیج سازندگی، خرید لوله توسط خیر و مابقی تجهیزات توسط اداره آب انجام شده که در مجموع ۳۸۰ میلیون تومان برای این پروژه ها هزینه شده است.

انتهای پیام/