نتایج مرکز آمار نشان می دهد که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١۴٠٠ به عدد ۱۰۷۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۹۰۲.۰)، حدود ۱۹.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بازتاب بروجرد طبق گزارش این سازمان شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١۴٠٠ به عدد ۱۰۷۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٩٠٢.٠)، ١٩.۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌های اجرایی

همچنین تورم نقطه به نقطه بهار ١۴٠٠ معادل ١٠٠.٧ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (٩٧.٢ درصد) ٣.۵ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می‌باشد. در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه سنگ با ١۴٣.٧ درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی خدمات با ۴۲.۴ درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه کل گروه‌های اجرایی

طبق این گزارش تورم سالانه بهار سال ١۴٠٠، معادل ۹۳.۵ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۷۶.۴ درصد) ١٧.١ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل می‌باشد. در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه اجرایی آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده با ۱۳۴.۲ درصد افزایش و کمترین تورم با ٣٩.٢ درصد افزایش، متعلق به گروه خدمات بوده است.

افزایش تورم فصلی کل گروه‌های اجرایی

همچنین آمارها بیانگر این است که تورم فصلی بهار سال ١۴٠٠، معادل ١٩.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۱ درصد) ١٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت در فصل قبل می‌باشد. در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی خدمات با ٢٧.٧ درصد افزایش و کمترین تورم فصلی نیز مربوط به گروه اجرایی ایزوگام و قیرگونی آسفالت با ١.١ درصد افزایش بوده است.