معاونت خزانه داری کل وزارت اقتصاد اعلام کرد: در حراج بازار بین بانکی دیروز اوراق مالی اسلامی به ارزش ۱۸۶۴ میلیارد تومان به فروش رسید.

به گزارش بازتاب بروجرد در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرد.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۱,۸۶۴ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

شیوه عرضه / انتشارنماد معاملاتیسررسید اوراقنرخ اسمی اوراقنرخ بهره مؤثر اوراقمتقاضیانمبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عاماراد ۸۶تیر ۱۴۰۲۱۶%۲۱.۵%بازار سرمایه۱۸.۶۳۹.۴۸۴
جمع کل فروش۱۸.۶۳۹.۴۸۴

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۳۸۳ ر ۱۸ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۴۰ درصد از طریق بازار پول و ۶۰ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری چهارده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳، در مجموع معادل ۹۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان شامل ۷۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۶ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛ جزئیات عملکرد تأمین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳مبالغ به میلیارد ریال
شرحتاریخ فروش نقدیاوراق نقدیاوراق غیر نقدیجمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفتهبازار پولبازار سرمایهجمعاسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۱۴۰۰/۰۳/۰۱۰۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
هفته اول۱۴۰۰/۳/۰۴%۲۰,۸۲۴۷۳۹,۹۳۳۱۰,۴۰۶۰۱۰,۴۰۶
هفته دوم۱۴۰۰/۳/۱۲%۲۰,۸۲۱۵.۵۹۲۰۱۵.۵۹۲۰۱۵.۵۹۲
هفته سوم۱۴۰۰/۳/۱۹%۲۰.۸۲۰۰۰۰۰
هفته چهارم۱۴۰۰/۳/۲۶%۲۰.۸۲۰۰۰۰۰
هفته‌پنجم۱۴۰۰/۰۴/۰۱%۲۱,۲۹۲.۰۴۸۰۲.۰۴۸۰۲.۰۴۸
هفته‌ششم۱۴۰۰/۰۴/۰۸%۲۱۱۳.۹۰۴۱.۸۹۷۱۵.۸۰۱۰۱۵.۸۰۱
هفته هفتم۱۴۰۰/۰۴/۱۵%۲۱.۰۲۵.۵۶۹۲۳۲۵.۸۰۱۱۰۰,۰۰۰۱۰۵.۸۰۱
هفته هشتم۱۴۰۰/۰۴/۲۲%۲۱.۰۲۰۰۰۰۰
هفته‌نهم۱۴۰۰/۰۴/۲۹%۲۱.۰۲۰۰۰۰۰
هفته دهم۱۴۰۰/۰۵/۰۶%۲۱. ۷ ۲۱۶.۸۴۴۹۳۴۱۷.۷۷۸۰۱۷.۷۷۸
هفته یازدهم۱۴۰۰/۰۵/۱۲%۲۱.۴۷۹۳۴۱.۴۴۸۲.۳۸۲۰۲.۳۸۲
هفته دوازدهم۱۴۰۰/۰۵/۲۰%۲۲.۴۱%۰۶۵.۰۴۸۶۵.۰۴۸۰۶۵.۰۴۸
هفته سیزدهم۱۴۰۰/۰۵/۳۱%۲۱.۵۸%۱۸.۴۹۶۹.۰۵۷۲۷.۵۵۳۲۷.۵۵۳
هفته‌چهاردهم۱۴۰۰/۰۶/۰۲%۲۱.۷۷%۰۲.۷۷۸۲.۷۷۸۶۰.۰۰۰۶۲.۷۷۸
جمع کل انتشار / عرضه اوراق%۲۱.۷۴۷۳,۸۶۰۹۱,۳۲۷۱۶۵,۱۸۷۷۶۰,۰۰۰۹۲۵,۱۸۷

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت / خزانه‌داری کل کشور

بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۹۹ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان شامل ۱۸ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام گردید.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع “روند تحولات متغیرهای اقتصادی”و “روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف” و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با در نظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

  • منبع خبر : مهر