برخی واردات واکسن و سلامتی مردم را به FATF گره زدند در حالی که در دولت جدید نشان داده شد که نباید سلامتی مردم را به نگاه غرب گره زد.

هر جایی که به غرب اعتماد شد، نتیجه اش ضربه بود و این تجربه ای شده که هیچگاه نباید به غرب اعتماد کرد، نمونه آن برجام بود که عده ای با نوع نگاهی که به غرب داشتند تلاش داشتند تا رفع مشکلات را به برجام مرتبط کنند اما بازهم ثابت شد نباید به غرب اعتماد شود.

گره زدن سلامتی مردم به قضییه FATF  نمونه دیگری از نگاه به غرب بود و برخی بر این طبل می کوبیدند که نپیوستن به این سبب شد تا واردات واکسن با مشکل مواجه شود، در حالی که طی هفت ماه در دولت گذشته تنها ۲۶ میلیون واکسن کرونا وارد شد اما در دولت جدید در مقطعی کوتاهی بیش از ۱۸ میلیون دوز واکسن وارد شده است.

برخی دلخوش به واردات واکسن هایی بودند که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به این موضوع اشاره کردند و فرمودند ما خون های آلوده فرانسه را از یاد نمی بریم و به آنها اعتماد نداریم.

آمریکا می خواهد از کشورهای دیگر به عنوان جامعه آزمایشگاهی استفاده کند و طی این مدت ذات پلید غرب بارها و بارها ثابت شده است.

اعتماد به داخل کشور سبب شد تا دانشمندان ایرانی دست به کار تولید واکسن شوند و وقتی غرب موفقیت ایران را در این عرصه دید، مبهوت ماند و نشان داده شد که به جای اعتماد به غرب باید به واقعیت ها اعتماد کرد.

عده ای در این میان گرو کشی می کردند و سلامتی مردم را به کشورهای کشور و FATF گره زدند در حالی که در دولت جدید تفکر اعتماد و اتکا به داخل وجود دارد و سبب شد تا واکسیناسیون کرونا روی ریل سرعت قرار گیرد.

همایون رهبران، کارشناس مسائل سیاسی