آمریکا این روزها منفورتر از گذشته در بین ملت های منطقه رو به افول است.

موقعیت جغرافیایی افغانستان سبب شد تا این منطقه مد نظر برخی از قدرت ها قرار گیرد، اتفاقات و حوادث ۱۱ سپتامبر بهانه ای شد تا آمریکا به این منطقه لشگر کشی کند.

لشگر کشی آمریکا به افغانستان تنها یک بهانه بود اما هدف آمریکا چیز دیگری بود، جلوگیری از اتحاد منطقه ای چین، روسیه و ایران از دیگر اهداف آمریکاست که برای رسیدن به این اهداف دست و پای زیادی می زند.

امروز بعد از ۲۰ سال حضور در افغانستان، خود آمریکائیها اظهار می کنند که به اهدافشان نرسیده و دست خالی از منطقه خارج شده اند، روسیاهی آمریکا در این مورد بازهم چهره پلید آنها را منفورتر کرد.

آمریکا روزهای اول می گفت که قرار است تحولاتی در افغانستان ایجاد کنند اما در این سالها نه تنها تحولی ایجاد نشد بلکه نزاع و افزایش کشت مواد مخدر و هزاران مشکل دیگر توسط این حضور ایجاد شد.

مشکلات امروز افغانستان نتیجه سیاست های غلط آمریکا در این منطقه است و طالبان امروز با طالبان ۲۰ سال قبل بسیار متفاوت است.

آمریکا تلاش داشت تا با حضور در افغانستان به اهداف خود برسد اما حضورشان سبب شد تا در بین ملت های منطقه منفورتر شده و نشان دهد که قدرت آمریکا رو به افول است.

امروز ثابت شده که آمریکا قدرتی را که برای خود ساخته بود، شکسته شده و خروج آمریکا از عراق و افغانستان، رو به افول بودن این قدرت پوشالی را بیشتر ثابت می کند.

همایون رهبران، کارشناس مسائل سیاسی