فتحی، مسئول بسیج جامعه پزشکی بروجرد گفت:واکسیناسیون اصناف در بروجرد آغاز شد.

عبدالستار فتحی در گفت و گو با سفیر افلاک اظهار داشت: در راستای افزایش سرعت واکسیناسیون، علاوه بر ایجاد مراکز تجمیعی برای تزریق واکسن کرونا، تیم هایی برای تزریق واکسن کرونا به اصناف در بروجرد تشکیل شد.

وی افزود: این تیم ها واکسیناسیون اصناف را آغاز کرده اند و افرادی که تاکنون موفق به تزریق واکسن نشده اند، از طریق تیم های سیار واکسن دریافت می کنند.