گودرزی گفت: امسال با قلع و قمع 30 بنای غیر مجاز در بروجرد،38 هزار متر رفع تصرف شد.

جواد گودرزی در گفت و گو با خبرنگار بازتاب بروجرد اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، پنج بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای دهریز بروجرد قلع و قمع شد که با تخریب این موارد، دو  هزار و ۲۰۰متر مربع رفع تصرف گردید.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در بروجرد ۳۰ مورد بنا و دیوارچینی در بروجرد شناسایی و با حکم، تخریب شده اند که در مجموع امسال ۳۸ هزار و ۲۰۰ متر از اراضی کشاورزی رفع تصرف شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد تصریح کرد: با توجه به این که عده ای سودجو سعی دارند با ساخت و سازهای غیر مجاز، طبیعت را نابود کنند، گشت های مستمری برای جلوگیری و شناسایی از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت می گیرد.

گودرزی عنوان کرد: اخطارهایی برای ساخت و سازها و یا فنس و دیوارکشی داده می شود که ضروری است به این اخطارها توجه شود و در غیر این صورت بناها، تخریب می شوند.

انتهای پیام/