اجتماع مدافعان خانواده در بروجرد برگزار شد.

به گزارش بازتاب بروجرد، اجتماع مدافعان حریم خانواده در بروجرد برگزار شد.