رهبران نوشت: در طول قرن ها مبارزه در تاريخ شيعه ، هيچ انقلاب و حركتى همچون حركت انـقـلاب اسـلامـى و هـيـچ صـحـنـه هـايى همچون صحنه هاى دفاع مقدس ، شبيه انقلاب عاشورا و كـربـلاى حـسـيـنـى نـيـسـت.

به گزارش بازتاب بروجرد، رویـدادها در تاریخ ، هرچه از زمان وقوع و ولادت خویش فاصله مى گیرند، کم رنگ تر و بى فـروغ تـر مـى شـونـد و سـرانـجـام بـه سـایـه روشـنـى از یـک خـاطـره یـا حـادثـه در ذهـن هـا بـدل مـى گـردنـد، امـا تـنـهـا، یک حادثه را مى شناسیم که در روزى داغ ، در سرزمینى کوچک و گـمـنـام بـه نـام ” کـربـلا “رخ داد و امـروز پـس از قـرن هـا و روزگـاران دراز، دامـنـگـسـتـر و تـاثـیـرگـذار و حـرکـت آفـرین ، به سمت فردایى درخشان تر راه مى سپارد..
این ویژگى ، این سخن پیامبر را به یاد مى آورد ” اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرارَهً فى قُلُوبِ المُؤ مِنینَ لا تَبْرُدُ اءَبَدا ” از شهادت حسین ، آتشى در قلب مؤ منان افروخته شود که هرگز سردى و خاموشى نمى پذیرد.
انـقـلاب اسـلامـى ایـران و درون مایه آن نیز ملهم و متاثر از فرهنگ عاشورا است . خون شهیدان انـقلاب اسلامى در زلال کربلا ریشه دارد و انقلاب ما بارقه و شعاعى از آتش ستم سوزى است کـه در سـال ۶۱ هـجـرى در سـاحـل فـرات شعله کشید. امام خمینى (ره )می فرمایند:” اگـر سـیـدالشـهـدا نـبود، این نهضت [انقلاب اسلامى ] هم پیش نمى برد، سیدالشهدا همه جا هست ((کـلّ ارضٍ کـربـلا)) هـمـه جـا مـحـضـر سیدالشهدا است ، همه منبرها محضر سیدالشهدا است ، همه مـحـراب هـا از سـیـدالشـهـدا است.
رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت اللّه خامنه اى مى فرماید می فرمایند ” شما ببینید این نصف روز حادثه [کربلا]، چه قدر در تاریخ مابرکت کرده و تا امروز هم زنده و الهـام بـخـش اسـت. رزمندگان ما که در هشت سال دفاع مقدّس حماسه آفریدند و امت بزرگ ما، که صـبـورانـه در مـقـابل شدائد و سختى ها ایستاد و رهبرى که ناشر همان فرهنگ بـود، نـشـان داد کـه عـاشـورا نـه تـنـهـا حـادثـه سال ۶۱ هجرى نیست ، که در هر زمان و مکان تکرارپذیر است و به هر نسبت که یک حادثه هویت فرهنگى عاشورا را بیابد، تاثیر، دوام و عمق خواهد یافت .
شـایـد بـتـوان گـفت در طول قرن ها مبارزه در تاریخ شیعه ، هیچ انقلاب و حرکتى همچون حرکت انـقـلاب اسـلامـى و هـیـچ صـحـنـه هـایى همچون صحنه هاى دفاع مقدس ، شبیه انقلاب عاشورا و کـربـلاى حـسـیـنـى نـیـسـت . هـزاران آیـه و نـشانه در جبهه هاى دفاع مقدس ، امروز را به دیروز عاشورا پیوند مى زد و بوى کربلا را به شامه ها مى رساند. درنگ و تاملى اندک در شعارها، وصیت نامه ها، عملیات ها، نام عملیات ها، شب هاى عملیات ، نامه ها، مزارنوشته ها، سخنان رهبر و امـام و مـقـتداى رزمندگان ، خانواده شهیدان ، خاطرات ، تابلونوشته ها و همه مظاهر و جلوه هاى جـبـهـه هـا، نـشـان مـى دهـد کـه مـى تـوان پـیـونـدى شـگـفـت و قـابـل مطالعه میان این دو قطعه تاریخى یافت . مطالعه و پژوهش در این زمینه و نشان دادن این مـشـتـرکـات و هـمسانى ها، نه تنها ترسیم و تبیین زایندگى و تاءثیرگذارى و حیات فرهنگ عـاشـورا، کـه نـشـانـه سـلامـت ، عـظـمـت ، ارجـمـنـدى و قـداسـت سال هاى دفاع مقدس و بزرگى و بزرگ منشى امام بزرگوار و انقلاب عاشورایى اسلامى است.
هرچند قلمرو نوشتار، دوران هشت ساله دفـاع مـقـدس اسـت، امـا بـه دلیل پیوندى که انقلاب اسلامى با نهضت عاشورا دارد، حضور این ویـژگـى هـا را در سال هاى پس از دفاع مقدس نیز مى توان در جامعه احساس کرد؛ به ویژه آن کـه بـرخـى از مـسـائل هـشـت سـال دفـاع مـقـدس مـانـنـد بازگشت آزادگان ، بازگشت پیکر مطهر مـفـقـودالاثـرهـا، شـهـادت نـیروهاى تفحص و به طور کلى استمرار جریان شهادت ، این باب را همچنان مفتوح نگاه مى دارد. از این فراتر، نمى توان ارزش هاى انقلابى را که نمادها و نمودهاى خـویـش را از کـربـلا و عـاشـورا دریـافت کرده است ، در حصار زمان ، محدود و محصور کرد و این انـگـاره کـه ارزش هـاى دفـاع مـقـدس را تـنـهـا در هـمـان سـال هـاى جـنـگ خـلاصـه و در هـمـان فـرصـت تاریخى بررسى و مطالعه کنیم ، نه علمى ، نه مـقـبـول و مطلوب و نه امکان پذیر است.
یافتن وجوه مشترک و به زبان دیگر، جلوه هاى عاشورا در دفـاع مـقـدس ، بـراى تـاریخ فردا و آینده هایى که جهاد و دفاع ، ناگزیر با سرنوشت و حیات جامعه ها پیوند مى خورد و به آن ها الگویى مناسب نیازمند مى شوند، بایسته و ضرورى اسـت .

همایوم رهبران، کارشناس سیاسی